.dot

środa, 17 lip. 2024 / 23:45

.dotLogin:
.dotHasło:

 HOME OFERTA CENNIK KONTAKT .POMOC POCZTA przez WWW

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W RAMACH SERWISU DOT.PL


DEFINICJE

Usługodawca
- ,,InterData'' s.c. A. Kozubowicz, T. Kuliński, K. Stępień, z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 3
Usługobiorca
- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę
Usługi
- wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Serwis Dot.pl
- serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi
Adres elektroniczny
- oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
Informacja handlowa
- każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
System teleinformatyczny
- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
Świadczenie usługi drogą elektroniczną
- wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
Środki komunikacji elektronicznej
- rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
Regulamin
- niniejszy Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

2. REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w serwisie Dot.pl.
 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
  4. rejestracja przez Usługodawcę konta o podanej przez niego nazwie nie narusza praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Dot.pl unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę. Konto jest tworzone na okres testów trwający 14 dni, liczony od dnia dokonania prawidłowej rejestracji przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca podając nazwę konta w ramach serwisu Dot.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu Dot.pl, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 4. Jeżeli podczas okresu testów Usługodawca uzyska potwierdzenie zapłaty za Usługę, której Usługobiorca dokona na podstawie faktury pro forma dostępnej w panelu administracyjnym na stronach Serwisu Dot.pl, ważność konta zostanie przedłużana o długość ważności abonamentu.
 5. Jeżeli w czasie okresu testów Usługobiorca nie zapłaci za Usługę, jego konto zostanie zablokowane na kolejne 14 dni. Jeżeli w tym czasie Usługodawca otrzyma potwierdzenie opłacenia Usługi, konto zostanie niezwłocznie odblokowane. Po tym terminie, w przypadku braku dowodu wpłaty, konto Usługobiorcy zostanie usunięte z Serwisu Dot.pl.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Dot.pl. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu Dot.pl ze stosownym wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu Usług,
  2. wysyłania na konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach Usługodawcy.
  3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
 3. Zaprzestanie świadczenia Usług z winy Usługodawcy, trwające ponad 24 godziny, zostanie zrekompensowane Usługobiorcy w postaci przedłużenia okresu ważności Usługi o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.
 4. Dane Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania lub zamieszczania treści reklamowych i promocyjnych, wyłącznie w przypadku, gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie Dot.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. W przypadku przekroczenia przez Usługobiorcę, wielkości limitu ruchu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji oferowanych Usług, okres ważności ich świadczenia ulegnie skróceniu do 14 dni i wystawiona zostanie faktura pro forma na kolejny okres.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty za Usługę w wysokości i na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu w terminie w terminie 14 dni od utworzenia jego konta w Serwisie Dot.pl.
 2. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za założone konto, Usługodawca wystawi na życzenie Usługobiorcy fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (data sprzedaży).
 3. Opłata za usługę jest kosztem aktywowania i utrzymania konta Usługobiorcy w Serwisie Dot.pl. Nie obejmuje ona kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu własnej domeny, itp.
 4. Okres świadczenia Usług jest zależny od wysokości wniesionej opłaty abonamentowej.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści (lucrum cessans).
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. nie przestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych i teleadresowych zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów świadczenia wybranej Usługi.
 2. Usługobiorca wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 4. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu Dot.pl. W takiej sytuacji Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu Usługobiorcy uiszczonych już opłat
 5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Usługobiorców:
  1. nazwisko i imiona,
  2. numer ewidencyjny PESEL i NIP,
  3. numer rachunku bankowego,
  4. adres zamieszkania,
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  6. adres poczty elektronicznej i witryny WWW,
  7. numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.
 7. Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną
 8. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców jeżeli jest to:
  1. niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,
  2. niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Usługobiorcą,
  3. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Usługobiorców umieszczone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

10. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę należności za Daną Usługę w pełnej wysokości.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu rozwiązana w z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
  2. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  3. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę nie zamówionych informacji handlowych (spam),
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2004 roku.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie WWW Usługodawcy.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

Załączniki

Kliknij tutaj by zobaczyć załączniki do Regulaminu.


Rejestruj    

Menu

Regulamin
.dotPOCZTA
.dotMANIA
.dotBIZNES
Pomoc
Objaśnienia
Konfiguracja poczty
Poczta przez WWW
 -----
Panel administracyjnyMade by InterData Polityka prywatności