.dot

środa, 25 kwi. 2018 / 14:37

.dotLogin:
.dotHasło:

 HOME  OFERTA  CENNIK  KONTAKT  .POMOC  POCZTA przez WWW

UMOWA PARTNERSKA

zawarta w dniu ................ w ............

pomiędzy:

InterData s.c. A. Kozubowicz, T. Kuliński, K. Stępień,
90-418 ŁÓDŹ,
al. Kościuszki 3,
reprezentowaną przez: Agnieszkę Wolną,
zwaną w dalszej części umowy Twórcą,
a
..................................................................................................................
reprezentowanym przez: .........................
zwanym w dalszej części umowy Partnerem.

§ 1 Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Twórcę na rzecz Partnera usług internetowych: utrzymanie kont w serwisie www.dot.pl.
2.Zasady zakładania i utrzymywania kont dot.pl przez Partnera określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w ramach serwisu dot.pl dostępny na internetowej stronie www.dot.pl, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z niniejszej umowy.
3.Warunkiem zawarcia i funkcjonowania umowy jest:
- posiadanie przez Partnera opłaconego konta dotBIZNES.
- umieszczenie przez Partnera na swoich stronach WWW oferty serwisu dot.pl.

§ 2 Wynagrodzenie

1.Partner zobowiązuje do wnoszenia 80 % ceny za konto dot.pl wynikającej z aktualnego cennika dostępnego na stronach www.dot.pl.
2.Płatność nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.

§ 3 Czas trwania Umowy

1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony miesięcznym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron.
2.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek z jej postanowień.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.Zobowiązania i odpowiedzialność obu stron określa Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w ramach serwisu dot.pl
2.Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Za takie informacje przyjmuje się wszystkie informacje o charakterze gospodarczym, technicznym, finansowym, operacyjnym i administracyjnym w dowolnej formie.
3.Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą Umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że niniejsza Umowa wiąże osobę prawną.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5.Dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
6.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Partner:
Twórca:

Załączniki:

1.Aktualne zaświadczenie o wpisie Partnera - przedsiębiorcy do właściwego rejestru lub ewidencji.
2.Zaświadczenie Partnera o numerze NIP.

Do ściągnięcia w formacie doc MS Word - ściągnij
Do ściągnięcia w formacie OpenDocument OpenOffice 2.0 - ściągnij

Menu

Rejestracja
Regulamin
Cennik
Oferta
.dotPOCZTA
.dotMANIA
.dotBIZNES
Program partnerski
Pomoc
Objaśnienia
Konfiguracja poczty
Poczta przez WAP
CMS
CMS edytor
Poczta przez WWW
 -----
Panel administracyjny


Made by InterData